Gaztela Leongo desfibriladoreei buruzko araudia

Gaztela Leongo Gobernuaren Kardiobabesari buruzko Dekretua

Desfibriladoreen araudia DEA Gaztela Leon

Desfibriladoreen Araudia Castilla León

 

9/2008 DEKRETUA, urtarrilaren 31koa, pertsonal ez sanitarioek kanpoko desfibriladore erdiautomatikoak erabiltzea arautzen duena.

Espainiako Konstituzioaren 43. artikuluak osasuna babesteko eskubidea aitortzen du eta botere publikoei dagokiela osasun publikoa antolatzea eta babestea prebentzio neurrien eta beharrezko prestazio eta zerbitzuen bidez. Era berean, Gaztela eta Leongo Autonomia Estatutuaren 13.2 artikuluak xedatzen du pertsona guztiek dutela osasunaren babes integralerako eskubidea eta Erkidegoko botere publikoek eskubide hori eraginkorra izan dadin bermatuko dute.

Dekretu hau Gaztela eta Leongo Erkidegoak osasun-arloan Gaztela eta Leongo Autonomia Estatutuaren 74. artikuluan bere gain hartu dituen eskumenen esparruan ematen da.

Apirilaren 14eko 1986/25 Legeak, Osasun Orokorrak, osasuna babesteko eskubidea eraginkorra izan dadin ahalbidetzen duten jarduketa guztien arau orokorra ezartzen du eta Administrazio Publikoen jarduketak gidatzen ditu.

Gaztela eta Leonen arloan, Osasun Sistema Antolatzeko apirilaren 1ko 1993/6 Legeak, bere printzipio gidarien artean, osasunaren kontzepzio integrala aurreikusten du, sustapen, prebentzio, laguntza eta errehabilitazio jarduerak barne.

Era berean, Lege honek 33. artikuluan jasotzen ditu Administrazioak zuzenean edo zeharka osasun indibidual edo kolektiboan eragina izan dezaketen jarduera publiko eta pribatuei dagokienez egin behar dituen ekintzak.

Era berean, maiatzaren 16ko 2003/28 Legeak, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoak, bere 2. artikuluan, printzipio orokorrak ezartzerakoan, osasun-laguntza integrala ematea barne hartzen du, bai haren sustapena eta baita gaixotasunen prebentzioa ere. , laguntza eta errehabilitazioa, kalitate maila altua bilatuz.

Bere aldetik, Gaztela eta Leongo Larrialdietarako eta Osasun Larrialdietarako Plan Estrategikoak, irailaren 228ko 2001/27 Dekretuak onartutakoak, bere helburuen artean gaixotasun kardiobaskularrei lotutako hilkortasun-tasa murriztea jasotzen du.

Gaztela eta Leongo Juntaren abenduaren 164ko 2004/23 Akordioak, 2005-2007 Gaztela eta Leongo Osasun Kardiobaskularren Eskualdeko Estrategia onartzen duena (Gaixotasun zerebrobaskularrak eta Kardiopatia Iskemikoa), bere ekintzen artean, garapena eta Eskaera puntutik berehalako esku-hartze medikoko mekanismoak ezartzea, sindrome koronario akutuaren susmoa duten pertsona guztien arreta hartzen dutenak.

Bihotz-arnasketa-geldialdi-egoeran jarduketak ekintza integral baten parte izan behar du, pazienteari ahalik eta denbora laburrenean laguntzeko eta kaltetutako pertsonaren arretaren jarraipena eta kontrol medikoa bermatzen duena.

Jardunean jarduten duen lehen pertsonak, "lehen erantzuna" deitzen denak, gaixoarekin dagoen lekuan hasierako kontaktua duenak, bihotz-arnasketa geldialdia identifikatu behar du, larrialdi-zerbitzuei abisatu eta bizi-euskarriko maniobrak hasi. .

Fibrilazio bentrikular primarioa da Miokardioko Infartu Akutuaren lehen orduetan gertatzen diren heriotza gehienen kausa. Arritmia hilgarriak (desfibrilazioa) identifikatu eta itzultzeko aukera da pazientearen biziraupen-itxaropena hobetzeko tresnarik eraginkorrena.

Kanpoko desfibriladore erdiautomatikoak deskarga elektrikoak ematea eskatzen duten arritmia larriak izan daitezkeen akatsik gabe identifikatzea ahalbidetzen duten gailuak dira. Gailu hauek, beren ezaugarriengatik, behar bezala prestatuta dagoen langile ez-sanitarioek erabil ditzakete edonon erabiltzeko, eta horrek, berehalakotasunagatik, patologia hauek kaltetutako pertsonen biziraupen-aukerak hobe ditzakeen lehen ekintza bat ahalbidetzen du.

Nazioarteko gizarte zientifiko desberdinak gailu horien erabilera sustatzen ari dira osasun-langile ez diren langileek, larrialdi medikoen sistemaren kontrol eta koordinaziopean, eta beharrezkoa da langile horien prestakuntza arautzea eta desfibriladoreen erabileran duten gaitasun-maila bermatzea. .

Bertutez, Gaztela eta Leongo Juntak, Osasun Ministerioak proposatuta, Gaztela eta Leongo Aholku Kontseiluaren irizpenaren arabera eta Gobernu Kontseiluak 31ko urtarrilaren 2008n egindako bilkuran deliberatu ondoren.

 

EZAGUTU

 

I. KAPITULUA

Xedapen orokorra

 

Artículo 1

Objektu

 

Dekretu honen xedea da langile ez-sanitarioek kanpoko desfibriladore erdiautomatikoak instalatu eta erabiltzeko baldintzak arautzea, langile horien prestakuntza-eskakizunak nahiz hori emateaz arduratzen diren entitate edo enpresei, ikuskapena eta Gaztela eta Leongo langile ez sanitarioek kanpoko desfibriladore erdiautomatikoak erabiltzeari buruzko kontrol lanak eta Erregistroa sortzea.

 

Artículo 2

Aplikazio eremua

 

Sanitarioak ez diren langileek kanpoko desfibriladore erdiautomatikoak erabiltzeari buruzko Dekretu honetan ezarritako araudia aplikatuko da Gaztela eta Leongo Erkidegoan.

 

Artículo 3

Kanpoko desfibriladore erdiautomatikoen kontzeptua

 

Kanpoko desfibriladore erdiautomatikoa (aurrerantzean DESA) ulertuko da bihotz-erritmoa aztertzeko, desfibrilazioa jasan dezaketen arritmia hilgarriak identifikatzeko eta bihotz-erritmo bideragarria berrezartzen duen deskarga elektrikoa administratzeko gaitasuna duen gailu tekniko bat.

 

Artículo 4

Sanitarioak ez diren langileak kontuan hartzea

 

Dekretu honen ondorioetarako, osasun arlokoak ez diren langiletzat hartuko dira Medikuntza eta Kirurgiako lizentziatura edo Erizaintzako Unibertsitate Diplomatua ez duten pertsona guztiak.

 

II KAPITULUA

DESA instalatzeko eta erabiltzeko betekizunak eta betebeharrak

 

Artículo 5

AEDak instalatzeko baldintzak

 

1.– DESA bat instalatu edo eduki nahi duten entitate edo enpresek, pertsonal ez-sanitarioek erabiltzeko, leku ikusgai eta seinaleztatua izan beharko dute lekuan jartzeko, marka, modeloa eta serie-zenbakia identifikatuta eta baimenduta eta erregistratuta egon beharko dute. Gaztela eta Leongo langile ez sanitarioek AEDak erabiltzeari buruzko erregistroa.

2.– Gainera, DESA bat duten entitate edo enpresek bermatu beharko dute haren kontserbazioa eta mantentzea, enpresaren edo entitatearen arduraduna izanik.

 

Artículo 6

AEDak erabiltzeko baldintzak

 

1.– Prestakuntza egokia duten langile ez-sanitarioek, Dekretu honen 13. artikuluan araututako baimena duten eta Erregistroan inskribatuta dauden eta Gaztelako langile ez-sanitarioek AED-ak erabiltzeari dagokionez, erabili ahal izango dituzte AEDak. Lehoia.

2.– Era berean, beste autonomia erkidego bateko baimena duten eta aipatutako Erregistroan inskribatuta dauden langile ez-sanitarioak erabili ahal izango dituzte AEDak.

 

Artículo 7

Esku-hartzeen dokumentazioa eta komunikazioa

 

DESA erabiltzeak berekin dakar berehala Larrialdiak Koordinatzeko Zentroarekin, aurrerantzean, (CCU) harremanetan jartzeko betebeharra, 112 telefonoaren bitartez, eta txosten bat egitea, gehienez astebeteko epean, Plangintzako Zuzendaritza Nagusira bidaliko dena. , Kalitatea, Antolaketa eta Prestakuntza, DESAn erregistratutako atalaren informazioarekin batera. Txosten hau egiteko eredua Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak (KCU) ezarritakoa izango da.

 

KAPITULUA III

prestakuntza-eskakizunak

 

Artículo 8

DESAren erabilerarekin lotutako prestakuntza emateko baldintzak

 

Pertsona ez sanitarioek AEDren kudeaketarekin lotutako prestakuntza eman nahi duten entitate edo enpresek Dekretu honen I. eranskinean araututako baldintzak bete beharko dituzte, 14. artikuluan araututako baimenaren jabe izan eta Erregistroan inskribatuta egon beharko dute. Gaztela eta Leongo langile ez sanitarioek AED erabiltzea.

 

Artículo 9

Prestakuntza programa eta irakasle langileak

 

1.– Prestakuntza-programa II. eranskinean ezarritakoari egokituko zaio.

2.– Prestakuntza ematen duten irakasleek bizi-euskarri oinarrizko edo aurreratuko irakasle gisa akreditazioa edo ziurtagiria izan beharko dute eta III.

 

Artículo 10

Prestakuntza jarduerak

 

1.– Prestakuntza-entitate edo enpresa baimenduak Plangintza, Kalitate, Kudeaketa eta Prestakuntzako Zuzendaritza Nagusiari bi hilabete lehenago jakinaraziko dio prestakuntza-jardueraren hasiera, eta, horretarako, egin beharreko jarduera deskribatzen duen txostena emanez. lehen aipatutako III eranskinean. Zuzendaritza Nagusi honek ezarritako betekizunen egokitasuna egiaztatuko du.

2.– Jarduera amaitutakoan, eta hamabost eguneko epean, prestakuntza-entitateak edo enpresak Zuzendaritza Nagusi honi bidali beharko dio txostena, irakasle guztiek edo ikastaroko koordinatzaileak sinatuta, non ikasleen zerrenda nominala jasoko duena. prestakuntza gainditu dutenek.

 

Artículo 11

ziurtagiriak

 

1.– Prestakuntza ematen duten entitate edo enpresek, dagozkion ebaluazio-probak egin eta gainditu ondoren, berau erabiltzeko ziurtagiria emango dute.

2.– Ziurtagiri hau baimen-txostenean aurkeztutako ereduari egokituko zaio eta, gutxienez, dekretu honen I. eranskinean jasotako informazioa jasoko du.

3.– Ziurtagiriak bi urteko indarraldia izango du, eta ezinbestekoa da birziklapen ikastaroa gainditzea eman eta bi urteko epean, hura berritzeko. Birziklapen ikastaroa gainditzen ez bada, beharrezkoa izango da hasierako prestakuntza ikastaroa berriro gainditzea ziurtagiria lortzeko.

 

IV KAPITULUA

Baimenak

 

Artículo 12

DESA bat instalatzeko baimena

 

1.– DESA duten entitate edo enpresek baimena eta erregistroa eskatu beharko diote Plangintza, Kalitate, Kudeaketa eta Prestakuntza Zuzendaritza Nagusiari, IV. eranskineko dokumentazioarekin batera eskaerarekin batera.

2.– Zuzendaritza Nagusiak dagokion ebazpena emango du eta, aldekoa bada, Gaztela eta Leongo langile ez sanitarioek AEDak erabiltzeari buruz Erregistroan inskribatzea onartuko du. Ebazpen espresua jakinarazi behar den gehienezko epea bi hilabetekoa izango da.

3.– Baimenaren indarraldia bost urtekoa izango da. Interesdunak berritzea eskatu beharko du bere indarraldia amaitu baino hiru hilabete lehenago gutxienez, eta betekizunak betetzen direla egiaztatu ondoren emango da. Baimena baimendu zuten baldintzak mantentzen badira, zinpeko aitorpena emango da, aldatu badira, justifikazio-dokumentazioa aurkeztuko da.

4.– Zuzendaritza Nagusiak edozein unetan baliogabetu ahal izango du eskatutako betekizunak ez betetzeagatik emandako baimena.

 

Artículo 13

AEDak erabiltzeko baimena

 

1.– Ezarritako prestakuntza egin izanaren egiaztagiria lortutakoan AEDak erabili nahi dituen langile ez-sanitarioak, Plangintza, Kalitate, Kudeaketa eta Prestakuntza Zuzendaritza Nagusiari baimena eta erregistroa eskatu beharko dizkiote, zurekin batera. eskaera, NANaren kopia konpultsatuak eta egindako prestakuntzaren ziurtagiria.

2.– Zuzendaritza Nagusiak dagokion ebazpena emango du eta, aldekoa bada, Gaztela eta Leongo langile ez sanitarioek AEDak erabiltzeari buruz Erregistroan inskribatzea onartuko du. Ebazpen espresua jakinarazi behar den gehienezko epea hilabetekoa izango da.

3.– Beste autonomia-erkidego batek emandako baimena duten langile ez-sanitarioak Zuzendaritza Nagusiari eskatu beharko dio izena ematea, eskaerarekin batera NANaren eta aipatutako baimenaren kopia konpultsatuak aurkeztuz. Zuzendaritza Nagusiak ezarritako eskakizunetara egokitzea egiaztatuko du eta, hala badagokio, Gaztela eta Leongo langile ez sanitarioek AEDak erabiltzeari buruz Erregistroan inskribatzeari ekingo dio. Ebazpen espresua jakinarazi behar den gehienezko epea hilabetekoa izango da.

4.– Baimenaren indarraldia ziurtagiriena izango da. Interesdunak berritzea eskatu beharko du, eta ezarritako birziklapen-ikastaroak egin direla egiaztatu ondoren emango da, dagozkion ziurtagirien kopia konpultsatua emanez frogatuz.

5.– Zuzendaritza Nagusiak edozein unetan baliogabetu ahal izango du eskatutako betekizunak ez betetzeagatik emandako baimena.

 

Artículo 14

Prestakuntza-entitate edo enpresen baimena

 

1.– Arau honetan araututako prestakuntza emateko interesa duten entitate edo enpresek baimena eta erregistroa eskatu beharko diote Plangintza, Kalitate, Antolakuntza eta Prestakuntzako Zuzendaritza Nagusiari, txostena eta horri dagokion dokumentazioa I. eranskinean aurkeztuz.

2.– Zuzendaritza Nagusiak dagokion ebazpena emango du eta, aldekoa bada, Gaztela eta Leongo langile ez sanitarioek AEDak erabiltzeari buruz Erregistroan inskribatzea onartuko du. Ebazpen espresua jakinarazi behar den gehienezko epea bi hilabetekoa izango da.

3.– Baimenaren indarraldia bost urtekoa izango da. Interesdunak berritzea eskatu beharko du bere indarraldia amaitu baino hiru hilabete lehenago gutxienez, eta betekizunak betetzen direla egiaztatu ondoren emango da. Baimena baimendu zuten baldintzak mantentzen badira, zinpeko aitorpena emango da, aldatu badira, justifikazio-dokumentazioa aurkeztuko da.

4.– Zuzendaritza Nagusiak edozein unetan baliogabetu ahal izango du eskakizunak ez betetzeagatik edo bi urteko etenik gabe prestakuntza-jarduerarik egin ez izanagatik emandako baimena.

 

V. KAPITULUA

Gaztela eta Leongo langile ez sanitarioek AEDak erabiltzeari buruzko erregistroa

 

Artículo 15

Kidetza eta funtzioak

 

Plangintza, Kalitate, Kudeaketa eta Prestakuntzako Zuzendaritza Nagusiari atxikitako Gaztela eta Leongo langile ez-sanitarioek DESA erabiltzeari buruzko Erregistroa, zeinaren eginkizunak Dekretu honetan aurreikusitako baimenak erregistratzea eta ofizioz deuseztatzea izango direlarik. sortzen da.

 

KAPITULUA VI

Ikuskapen- eta zigor-erregimena

 

Artículo 16

Ikuskapena eta kontrola

 

Osasun Ministerioko organo eskudunek ikuskapen eta kontrol gaietan, prestakuntza-entitateak edo enpresak zein DESA duten instalazio guztiak ikuskatu ahal izango dituzte, Dekretu honetarako egokitasuna egiaztatzeko.

 

Artículo 17

Arau-hausteak eta zehapenak

 

1.- Osasun Orokorreko apirilaren 35eko 14/1986 Legeko 25. artikuluan xedatutakoaren arabera, tipifikatutako egintzak edo ez-egiteak arau-hauste administratiboak izango dira pertsonal ez-sanitarioek kanpoko desfibriladore erdiautomatikoak erabiltzeari dagokionez. esan zuen Legeak.

2.- Egindako arau-hausteak Osasun Lege Orokorraren 36. artikuluan ezarritako isunekin zigortuko dira.

3.– Zehapenerako organo eskudunak Gaztela eta Leongo Erkidegoko Osasun Antolamenduaren apirilaren 37ko 1/1993 Legearen 6. artikuluan zehaztutakoak izango dira.

 

xedapen gehigarria

Prozedurak bide telematikoen bidez izapidetzea

 

1.– Osasun Ministerioak dekretu honetan edo bere prozeduraren batean araututako prozedurak izapidetzeko bitarteko telematikoak ezartzea sustatuko du, maiatzaren 40ko 2005/19 Dekretuan, zeinaren erabilera arautzen duenak, xedatutakoaren arabera. Gaztela eta Leongo Administrazioaren administrazio elektronikoko teknikak.

2.– Araudi honetan araututako baimenen eskabide normalizatuak Gaztela eta Leongo Juntaren web korporatiboan lor daitezke, www.jcyl.es.

 

Lehenengo xedapen iragankorra

AEDen erabileran trebatutako pertsonak

 

Dekretu hau indarrean jartzen denetik azken bi urteetan AEDak kudeatzeko ezarritako prestakuntza gainditu duten pertsonek, Gaztelako eta mediku ez diren langileek AEDak erabiltzeko Erregistroan baimena eta inskripzioa eska dezakete. Leon.

 

Bigarren xedapen iragankorra

desfibriladorea duten entitateak

 

DESA duten entitateek hiru hilabeteko epean egokitu beharko dute arau honetan jasotako xedapenetara.

 

lehenengo azken xedapena

Arauzko baimena

 

Osasun sailburuari ahalmena ematen zaio dekretu honen Eranskinen edukia aldatzeko, bai eta arauak eta ebazpenak emateko eta horiek garatu eta betetzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko ere.

 

Bigarren xedapen finala

Indarrean sartzea

 

Dekretu hau «Gaztela eta Leongo Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

 

Valladoliden, 31ko urtarrilaren 2008n.

 

Gaztela eta Leongo Juntako presidentea,

Sinadura: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

 

Osasun sailburuak,

Sinatua: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

Deskargatu hemen Gaztela eta Leongo DEA DESA desfibriladoreei buruzko araudia

 

Desfibriladoreen instalatzaileak eta bihotzeko erreskate puntuak gara

 

Neosalus Castilla León DEA desfibriladoreen instalazioak egiten ditugu, ekipoen mantentze-lanak eta prestakuntza egiten ditugu SVBn eta desfibriladorearen erabilerarekin kanpoko desfibriladore erdiautomatikoen araudia betetzeko, Gaztela Leonen kardioprotekzio zerbitzu integralak. Jar zaitez gurekin harremanetan Gaztela Leonen behar duzun AED ekipoen instalazio, mantentze edo konponketa egiteko, Gaztela Leongo kardiobabestutako espazioak ziurtatzen ditugun instalazioetan.